விநியோக சேனல்

தென்னிந்தியாவில் மேலும் பல பிராந்தியங்களை அடையவும் அதற்கு மேலும் எங்கள் (brand outlets) பிராண்டு கடைகள் எங்கள் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதவை, சந்தையில் எங்கள் அடையாளத்தை உருவாக்க உதவி செய்பவை. 500 channel partnerகளின் ஆதரவுடன், எங்கள் சந்தை இருப்பை (market presence) தென்னிந்தியா முழுவதும் பரவியுள்ள நிலையில், நாங்கள் இப்பொழுது வட இந்தியாவிலும் கால்தடம் பாதிக்க உள்ளோம்.
அனந்தபூர்
8179081054
சித்தூர்
9393465262 9290504218
கிழக்கு கோதாவரி
7995012839
குண்டூர்
9392913976
கடப்பா
8179081060 9393465262
கிருஷ்ணா
9392913976
கர்னூல்
9393465262 8179081054
நெல்லூர்
8179081056
பிரகாசம்
9390504218
மேற்கு கோதாவரி
8179081041
பெல்காம்
07026634093
பிதார்
07026634093
பிஜப்பூர்
07026634093
பெல்லாரி
07026634093
மைசூர்
07026634095
சிக்பல்லபூர்
07026634095
சிக்மகளூரில்
07026634095
சித்ரதுர்கா
07026634093
தேவநகரி
07026634093
தட்சிணா கன்னடம்
07026634095
கடக்
07026634093
குல்பர்கா
07026634093
ஹாசன்
07026634093
ஹாவேரி
07026634093
கொப்பல்
07026634093
குடகு
07026634095
Maddur
07026634095
மாண்டியா
07026634095
மைசூர்
07026634095
Pandavapura
07026634095
ராமநகரா
07026634095
ஷிமோகா
07026634093
தும்கூர்
07026634095
உடுப்பி
07026634095
உத்தரா கன்னடம்
07026634095
கேரளா
9391773801
தமிழ்நாடு
9100049233
அடிலாபாத்
8179081073 9392942490
ஹைதெராபாத்
9393465362 9392089392
கரீம்நகர்
7093321071
கம்மம்
8179081085
மகபூப்நகர்
9390504218 8179081056 8179081060
மேடக்
8179081039
நல்கொண்டா
8179081085
நிஜாமாபாத்
8179081073
வாரங்கல்
9392942490
செயல்பாட்டுத் தலைவர்
9346278484
ஆப்பரேஷன்ஸ் தலைமை
மேலும் விபரங்களுக்கு எங்களை கீழ்க்கண்ட டோல் ஃப்ரீ எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்
180030006079