புகைப்பட தொகுப்புகள்

எம்.எஸ் லைஃப், வணிகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதன் மூலம் பணியாளர்களுக்கிடையே, குழு உணர்வு, ஒற்றுமை, வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றை வெளிக்கொண்டு வருகிறது.